تمام مطالب برچسب : از بین بردن خجالت
چگونه خجالت را کنار بگذاریم؟

چگونه خجالت را کنار بگذاریم؟

یک داستان تلخ داستان تلخ خجالت از آبدارخانه مدرسه شروع شد. به سمت کلاس حرکت می کردم. زمستان بود و حیاط مدرسه به شدت یخ بسته بود. معلم ظاهراً در کلاس نبود و بچه ها برای سر خوردن روی یخ ها وارد حیاط مدرسه شده بودند. من هم به آن ها نگاه می کردم و سمت کلاس می رفتم. ناگهان یک صدای مهیب آمد و همه از ترس فرار کردند. من مانده بودم و از ترس نمی توانستم از جایم تکان بخورم. وقتی نگاه کردم دیدم مدیر بود با خشم و ناراحتی سمت من آمد و یک سیلی محکم به من زد. من از همه جا بی خبر حرفی نزدم و با یک بغض عجیب به چشمانش خیره شدم و […]